Avís legal

Els dominis http://www.burgcelona.com i www.burgcelona.es són propietat de BURGCELONA.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals de BURGCELONA atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal burgcelona.com sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal es gratuït. Tanmateix poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es precisi el registre de l’usuari, aquest s’efectuarà mitjançant formularis de recapta de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avis legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de BURGCELONA els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal burgcelona.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a BURGCELONA l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de BURGCELONA, sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets:

BURGCELONA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, BURGCELONA s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de 80 MÉS 4 PUBLICACIONS en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de BURGCELONA.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

– Presentació d’una pàgina del portal burgcelona.com o qualsevol contingut d’aquesta en una finestra que no pertany a timeout.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.

– L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a burgcelona.com conforme a les
disposicions vigents.

– L’ús comercial dels continguts del lloc web burgcelona.com

– L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de BURGCELONA, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.

– L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

– Provocar danys en els sistemes físics i lògics de BURGCELONA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

– Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquest portal timeout.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per BURGCELONA, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: burgcelona@gmail.com, o a l’adreça de BURGCELONA que consta al principi d’aquest Avís legal.